Ring oss 08 10 56 49

Kvalitet & Miljö

Företagspolicy

L-A Måleri AB skall se till att sätta kunden i första hand, vara lyhörd och tillmötesgående.
Vi skall alltid erbjuda hög kvalitet på samtliga våra arbeten som förväntas av beställaren.
Samt vara tydliga och till hjälp så att rätt slutmål nås vid rådgivning eller övriga tjänster.
Kunden skall informeras och i samråd med oss välja rätt produkter för minskad miljöpåverkan och värna för arbetsmiljön för våra anställda och medarbetare.

 

Vi inom företaget arbetar för att uppnå ovanstående mål genom att:

Utföra vårt arbete på ett proffsigt och fackmannamässigt sätt.

Alltid se till att utföra beställd tjänst i utsatt tid.

Vårt miljöarbete ständigt utvecklas och förbättras genom att samtliga medarbetare löpande genomgår internutbildning och erhåller miljöinformation i syfte att skapa förståelse och insikt för branschen av ett målinriktat miljöarbete.

Samtliga anställda inom företaget skall känna till och förstå samt bedriva sitt dagliga arbete i enlighet med vår miljöpolicy och miljömål.

Hos våra kunder skapa förståelse för vikten att välja miljöanpassade och miljödeklarerade produkter, t ex utan organiska lösningsmedel och produkter baserade på förnyelsebaserade råvaror.

Övrigt skall vi bedriva vår verksamhet i alla led med utgångspunkt från minsta möjliga miljöpåverkan och långsiktigt verka och bidraga till att förståelse för miljöproblemen skapas hos våra kunder och samtliga medarbetare inom företaget.

Medarbetare inom företaget skall vara väl medvetna om företagets miljöpolicy och aktivt deltaga i företagets strävan att hålla hög miljöprofil.

L-A Måleri AB skall verka för att medarbetare åtnjuter en så god arbetsmiljö som möjligt och skall vara ett föredöme för branschen i övrigt.

 

Leverantörer

Kvalitetspolicy

För oss på L-A Måleri AB är kvalitet ett helhetsgrepp för hela verksamheten.
Och omfattar allt som vi kan erbjuda våra kunder, dvs. allt inom måleri.

Kvalitet innebär för oss att våra kunder blir nöjda och tillfredsställs på ett proffsigt och effektivt sätt.

Kvalitet innebär även att anställda har en trygg och trivsam arbetsmiljö.

För oss på L-A Måleri AB är det viktigt att göra rätt från början.
Kvalitetsarbete är för oss en kedja från kalkyl till garantiklausul inklusive all administration där varje länk är stark och borgar för spårbarhet.

Vi ställer självklart samma krav på leverantörer och underleverantörer som vi har på oss själva.

Vi organiserar och strukturerar arbete med kvalitetsmål, egenkontroller för alla med rutiner och kontinuerlig uppföljning samt utbildning av personal.

I detta syfte har vi inom L-A Måleri AB utarbetat ett kvalitetssystem som bygger på
SS – EN ISO 9001 och ett miljösystem på SS – EN 14001.

 

miljopolicy-och-arbetsmiljopolicy

Miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy

Miljöpolicy

L-A Måleri AB skall bedriva sin verksamhet i alla led med utgångspunkt från minsta möjliga miljöpåverkan och långsiktigt verka och bidraga till att förståelse för miljöproblemen skapas hos våra kunder och samtliga medarbetare inom företaget.

 

Arbetsmiljöpolicy

Företaget och de anställda skall följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.
Vi är medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer en bara frånvaro av risker.
Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet.
En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbeten.
I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.
Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och miljön.
Inför t ex beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersöks och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.
Åtgärder ska därefter vidtas för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.